Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
นว 0023.3/ว 3528 ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 3477 โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 3478 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 3480 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว0023.3/ว3572 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 3417 สำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว 03412 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 3413 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 280 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2561  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่มรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 3427 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว 3461 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน หลัง 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/3342 ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/3462 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 132  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/3458 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5ส  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว 3474 การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/182 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ชยางขาว สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 449
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556