Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมั [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัย [ 15 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 8 
-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และกำหนดวันเร [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยา [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบไมล์ [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 1 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารว่างพร้อ [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องข [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถย [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงา [ 24 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
     
 
 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.เขากะลา ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณนานายบุญชอบ ถ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นบริเวณที่นานายประเส [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.มาบแก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา นักกีฬา และผู้ควบคุมทีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมรถตัดถนนเครื่องยนต์เบนซิน หมาย [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ตะคร้อ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้งถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 9 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระโดน โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะเารเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 5 รายการ (สำน [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ทับกฤชใต้ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครางการรณงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่วงก์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ทับกฤชใต้ โครงการรักษ์ทาง รักถิ่น ถนนสวยงามและถนนไร้หลุมบ่อ [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (25 ม.ค. 2561)    อ่าน 424  ตอบ 0  
โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 936  ตอบ 2  
ขอให้พืันที่คืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 596  ตอบ 0  
           
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ร [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้อง [ 24 เม.ย. 2561 ]

     
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 13 
     
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว554  [ 12 ก.พ. 2562 ]
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935  [ 12 ก.พ. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2562 ]
     
 
 
นว 0023.3/ว 3528 ประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 3477 โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3478 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 3480 การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว0023.3/ว3572 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย [ 14 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3417 สำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 03412 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3413 การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 280 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 177 ขอเชิญประชุมติดตามเร่มรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3427 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 3461 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน หลัง 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3342 ขอเชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3462 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการุ่นที่ 132 [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/3458 โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5ส  [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3474 การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/182 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ชยางขาว สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/183 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทต.ทับกฤช สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/184 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.แม่วงก์ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2562 ]     
 
อบต.พนมเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
           

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556