หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
นว 0023.1/ว09290 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว09292 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9317 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9315 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9311 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดหนุนสำหรับสับสุนนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9316 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/364 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.วังข่อย สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/363 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองโพ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว09365 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9363 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว9120 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว09179 การประชุมวิชาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว9185 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว9183 การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว09176 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.5/361 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองโพ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/8998 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว9013 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 474
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556