Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
นว 0023.3/6801 ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการ่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี Go Green Plus  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว6776 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6788 การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168กรณีกรจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม้ต้องวางหลักประกัน  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว6785 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/6784 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6783 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6786 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว287 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/286 แจ้งการโอนเงินอดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา รายการเบิกแทนกัน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6746 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 1 ตุลาคม 2561  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6745 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6764 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6765 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6766 แจ้งวารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัยบทความวิชาการ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6602 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6616 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.4/ว6595 การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6628 ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 462
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556