หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องป [ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดสติ๊กเกอร์สะ [ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 25 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอา [ 24 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาถังเคมีดับ [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ [ 17 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ร่างประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้ [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโร [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำอาหารกลางวันพ [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตกแต่งเวที [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 26 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 20 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
     
 
 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครอ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การประชุมวิชาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสว [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย หารือการประเมินเพื่อปรับปรุงประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลประเภทสามัญเป็นประเ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นครสวรรค์ตก ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปก [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการข [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (25 ม.ค. 2561)    อ่าน 477  ตอบ 0  
โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1032  ตอบ 2  
ขอให้พืันที่คืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 662  ตอบ 0  
           
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ร [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้อง [ 24 เม.ย. 2561 ]

     
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 86 
     
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
     
 
 
นว 0023.1/ว09290 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว09292 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9317 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9315 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9311 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดหนุนสำหรับสับสุนนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 3 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9316 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/364 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.วังข่อย สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/363 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองโพ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว09365 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9363 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง [ 24 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว9120 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว09179 การประชุมวิชาการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/ว9185 ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/ว9183 การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว09176 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/361 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.หนองโพ สำหรับสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8998 การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว9013 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8996 การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว9015 การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2562 ]     
 
อบต.แม่เปิน ถนนสวยแต่พังไวมาก (25 เม.ย. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.เขาชนกัน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เรื่องระบบ น้ำประปา (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 1
           

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556